TỤC DIỆM TRUYỀN ĐĂNG            *            TIẾP DẪN HẬU LAI        *       BÁO PHẬT ÂN ĐỨC                      <>               *****CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ .......................... PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN...................... PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC.....................PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH       <>        ***NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!***             <>           Vui thú lâm tuyền năm tháng qua !.................Thân tâm thanh thoát nhẹ thênh ra.................Gột vơi tục tưởng ly tam độc................Quét sạch trần lao diệt tứ ma.................Thế cuộc xuân qua thu tự đến................Nhơn tình hè nóng lạnh đông về.......................Gìn lòng an trú: Không vô nguyện......................Vạn vật tùy duyên mặc đổi thay.                                                                         

 

 

 

 


TIN MỚI  »


 

*Chú Ý: 

Trang website www.lieulieuduong.org đang cập nhật. Quý vị hoan hỷ trở lại hạ tải sau.

 

 

 

Hướng Dẫn

Thông Báo

Hình Ảnh

Thiền Thi

Kinh Sách

 

Băng Giảng MP3

 

Tham Thiền MP3 

 

Video

 

LIÊN LẠC WEBMASTER

 

 

 

 

Webmaster technical feedback:

Any broken links or page errors please contact me via Email: webmaster@lieulieuduong.org

Nếu quý vị mắc phải những trục trặc kỷ thuật trong khi download (hạ tải) kinh, xin quý vị hoan hỷ liên lạc: Email: webmaster@lieulieuduong.org    

 

Hướng dẫn (download) hạ tải kinh

 Cách xem trang web tốt nhất

  Cách để đọc được tiếng Việt

 

 
 
 

 

Quý vị là vị thứ   Counter   đã vào thăm Liễu Liễu Đường.

Since April 06, 2008 - 2014 © www.lieulieuduong.org