THAM THIỀN  - MEDITATION


 PHÁP ÂM BĂNG GIẢNG MP3
 (AUDIO MP3) - DO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ THÔNG GIẢNG
Hướng dẫn tu học từ xa - Tập I (mp3 kinh giảng) - Thầy giảng tại Liễu Liễu Đường
Kỳ 01- Tham Thiền 1 Kỳ 02- Tham Thiền 2  
Kỳ 03- Tham Thiền 3 Kỳ 04- Quán Thân 1 
Kỳ 05- Quán Thân 2  Kỳ 06- Quán Tâm 1  
Kỳ 07- Quán Tâm 2   Kỳ 08- Quán Tâm 3
Kỳ 09- Quán Tâm 4  Kỳ 10- Quán Tâm 5
Kỳ 11- Quán Ngã Kỳ 12-Chử Quán 
Kỳ 13-Quán Cảnh  Kỳ 14-Quán Pháp 1 
Kỳ 15-Quán Pháp 2  Kỳ 16-Quán Pháp 3 
Kỳ 17-Quán Pháp 4  Kỳ 18-Quán Pháp 5 
Kỳ 19-Quán Vô Pháp Kỳ 20-Cực Lạc
Kỳ 21-Thế Giới Ta Bà   Kỳ 22-Thế Giới Ta Bà
Kỳ 23-Thế Giới Ta Bà  - Thân Kiến Kỳ 24-Thế Giới Ta Bà  - Biên Kiến  
Kỳ 25-Thế Giới Ta Bà  - Tà Kiến   Kỳ 26-Tà Kiến - Kiến Thủ Kiến
Kỳ 27-Kiến Thủ Kiến 1 Kỳ 28-Kiến Thủ Kiến 2
Kỳ 29-Giới Cấm Thủ Kiến Kỳ 30-Tư Hoặc 1
Kỳ 31-Tư Hoặc 2 Kỳ 32-Tư Hoặc 3
Kỳ 33- Niệm Phật 1 Kỳ 34- Niệm Như Lai 
Kỳ 35- Niệm Phật 2  Kỳ 36- Niệm Phật 3 
Kỳ 37- Niệm Phật 4  Kỳ 38- Tiếng Chuông Chùa 1 
Kỳ 39- Tiếng Chuông Chùa 2  Kỳ 40- Địa Tạng Bồ Tát 1
Kỳ 41- Địa Tạng Bồ Tát 2  Kỳ 42- Địa Tạng Bồ Tát 3 
Kỳ 43- Địa Tạng Bồ Tát 4  Kỳ 44- Địa Tạng Bồ Tát 5 
Kỳ 45- Địa Tạng Bồ Tát 6  Kỳ 46- Địa Tạng Bồ Tát 7 
Kỳ 47- Địa Tạng Bồ Tát 8  Kỳ 48-Quan Thế Âm Bồ Tát
Kỳ 49-Quan Thế Âm Bồ Tát 2 Kỳ 50-Quan Thế Âm Bồ Tát 3
Kỳ 51-Quan Thế Âm Bồ Tát 4 Kỳ 52-Quan Thế Âm Bồ Tát 5
Kỳ 53-Quan Thế Âm Bồ Tát 6 Kỳ 54-Quan Thế Âm Bồ Tát 7
Kỳ 55-Quan Thế Âm Bồ Tát 8 Kỳ 56-Quan Thế Âm Bồ Tát 9
Kỳ 57-Quan Thế Âm Bồ Tát 10 Kỳ 58-Tin Tưởng  
Kỳ 59-Học Đạo Kỳ 60-Diệt Vọng
Kỳ 61-Rừng Thông Kỳ 62-Rừng Thông 2
Kỳ 63-Sương Lạnh Tây Nguyên Kỳ 64-Sương Mù Tây Nguyên 1
Kỳ 65-Sương Mù Tây Nguyên 2 Kỳ 66-Nắng Đẹp Tây Nguyên
Kỳ 67-Năm Tháng Kỳ 68-Đông Xuân
Kỳ 69-Hoạ Bài Đông Xuân Kỳ 70-Trăng Khuya
Kỳ 71-Trăng Khuya 2 Kỳ 72-Bình Minh Trên Đất Cao Nguyên
Kỳ 73-Câu Đối Liễu Liễu Đường Kỳ 74-Câu Đối Liễu Liễu Đường 2
Kỳ 75-Thiền Trà Kỳ 76-Trà Đạo
Kỳ 77-Lễ Bái Kỳ 78-Qủa Báo Của Phật
Kỳ 79-Lạy Vía Di Lặc Kỳ 80-GiaoThừa Tế Sao
Kỳ 81-Chùa Cháy Kỳ 82-Nhân Qủa 1
Kỳ 83-Nhân Qủa 2 Kỳ 84-Xin Được Cười
Kỳ 85-Vỗ Về Kỳ 86-Lễ An Vị Thánh Tượng
Kỳ 87-Tây Nguyên Hoài Cảm Kỳ 88-Cười
Kỳ 89-Tự Trào Kỳ 90-Cao Nguyên Tích Cảnh
Kỳ 91-Nấm Mồ Đồi Hoang Kỳ 92-Tây Nguyên Tự Cảm
Kỳ 93-Tiếng Vọng Linh Sàng Kỳ 94-Tiếng Văn Từ Đáy Mộ
Kỳ 95-Hàng Phục Tâm Của Bồ Tát Kỳ 96-Hàng Phục Tâm Của Bồ Tát 2
Kỳ 97-Chỗ Trụ Tâm Của Bồ Tát Kỳ 98-Chỗ Trụ Tâm Của Bồ Tát 2
Kỳ 99-Thuyết Pháp Kỳ100-Nhà Có Phúc-Tham Vấn Lão Tiền Bối
Hướng dẫn tu học từ xa - Tập II (mp3 kinh giảng) - Thầy giảng tại Liễu Liễu Đường
Kỳ 1-Tiểu Dẩn Kỳ 2-Giỗ Tổ
Kỳ 3-Nhà Ngoại Cảm Chúc Tết
Họp Mặt Đầu Năm 2009 Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập
Ngón Tay Chỉ Trăng - (mp3 kinh giảng) - Thầy giảng ở những nơi khác nhau
Ngón Tay Chỉ Trăng 11/20/2009 Ngón Tay Chỉ Trăng 11/22/2009
Ngón Tay Chỉ Trăng 03/07/2010 Ngón Tay Chỉ Trăng 3  04/25/2010
Ngón Tay Chỉ Trăng 06/27/2010 Trung Tâm Tịnh Xá
Phổ Quang Trường Hạ Chùa Phổ Quang Ky 2
Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương Trường Phật Học 08/01/2010
Chúc Tết 2011 Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương 10-06-2011 
Trường Hạ Chùa Dược Sư 11-06-2011 Trường Phật Học TPHCM 12-06-2011
Trường Hạ Chùa Kim Sơn 13-06-2011  Trường Hạ Chùa Phổ Quang 03-07-2011
Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương 04-07-2011 Trường Hạ Chùa Dược Sư 05-07-2011
Trường Hạ Chùa Kim Sơn 06-07-2011 Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 07-07-2011
Trường Phật Học TPHCM 10-07-2011 Trường Hạ Chùa Phổ Quang 30-07-2011
Trường Hạ Chùa Dược Sư 01-08-2011 Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương 02-08-2011 
Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 03-08-2011 Trường Hạ Chùa Kim Sơn 03-08-2011
Trường Phật Học TPHCM 07-08-2011 Trường Phật Học TPHCM 11-09-2011
Trường Phật Học TPHCM 21-11-2011 Chúc Tết 2012
Trường Phật Học TPHCM 11-02-2012 Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương 15-06-2012
Trường Hạ Chùa Từ Nghiêm 15-06-2012 Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 16-06-2012
Trường Phật Học TPHCM 17-06-2012 Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 14-07-2012
Trường Phật Học TPHCM 15-07-2012 Tịnh Xá Ngọc Phương 13-07-2012
Tịnh Xá Ngọc Phương 10-08-2012 Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 11-08-2012
Trường Phật Học TPHCM 12-08-2012 Trường Hạ Chùa Từ Nghiêm 13-08-2012
Chúc Tết 2013 Trường Phật Học TPHCM26-06-2013
Ngón Tay Chỉ Trăng (mp3 kinh giảng) - Thầy giảng tại Liễu Liễu Đường
Tham Thiền-Khai Thị Tri  Kiến  
Tham Thiền-Kỳ 1 - Tu Học Vỡ Lòng Tham Thiền Kỳ 2 - Khói Lam Chiều
Tham Thiền Kỳ 3 - Khói Lam Chiều Tham Thiền Kỳ 4 - Cư Trân Lạc Đạo
Tham Thiền Kỳ 5 - Khuya Tham Thiền Kỳ 6 -Chiều
Tham Thiền Kỳ 7 -Tiếng Chuông Chùa Tham Thiền Kỳ 8 -Viên Thức Thiền Sư
Tham Thiền Kỳ 9 -Xem Trăng Tham Thiền Kỳ 10 -Chơi
Tham Thiền Kỳ 11 -Tỉnh Mê Tham Thiền Kỳ 12 -Dưới Trăng Sao
Tham Thiền Kỳ 13 -Họa Vận Tham Thiền Kỳ 14 -Con Công Đầu Đàn
Tham Thiền Kỳ 15 -Hỏi Trăng Tham Thiền Kỳ 16 -Chân Vọng Không Hai  
Tham Thiền Kỳ 17 -Trời Xanh Mây Trắng Tham Thiền Kỳ 18 -Sinh Nhật 
Tham Thiền Kỳ 19 - Ánh Trăng Tà  Tham Thiền Kỳ 20 - Đêm Trăng 
Tham Thiền Kỳ 21 -Dollars Đồng-Vietnam Đồng Tham Thiền Kỳ 22 -Khổ
Tham Thiền Kỳ 23 -Tùy Hỷ Tham Thiền Kỳ 24 -Tùy Hỷ
Tham Thiền Kỳ 25 -Tùy Hỷ 3  Tham Thiền Kỳ 26 -Cảnh Tỉnh
Tham Thiền Kỳ 27 -Hảy Tỉnh Thức Tham Thiền Kỳ 28 -Cao Nguyên Tức Cảnh
Tham Thiền Kỳ 29 -Các Tiến Sĩ Phật Học Tham Thiền Kỳ 30 -Thiếu Lâm Tự 
Tham Thiền Kỳ 31 -Tự Tỉnh Tham Thiền Kỳ 32 -Đi Choi
Tham Thiền Kỳ 33 -Canh Khuya Trăng Sáng Tham Thiền Kỳ 34 -Trăng Mọc Lúc Canh Ba
Tham Thiền Kỳ 35 -Thân Phận Bò Tơ Tham Thiền Kỳ 36 -Tết Đoan Ngọ
Tham Thiền Kỳ 37 -Đoan Ngọ Ăn Bắp Tham Thiền Kỳ 38 -Đoan Ngọ Ăn Bánh Xèo
Tham Thiền Kỳ 39 -Trà Dư Dự Tếu Tham Thiền Kỳ 40 -Thua
Tham Thiền Kỳ 41 -An Lạc Tham Thiền Kỳ 42 -Duc Vọng
Tham Thiền Kỳ 43 -Đốn Gậy Tham Thiền Kỳ 44 -Trông Xa
Tham Thiền Kỳ 45 -Rắn Tham Thiền Kỳ 46 -Rắn
Tham Thiền Kỳ 47 -Nín Tham Thiền Kỳ 48 -Ly Ngôn
Tham Thiền Kỳ 49 -Chơi Rừng Tham Thiền kỳ 50 Không Chắc Của Ta
Tham Thiền Kỳ 51 -Thọ Tham Thiền Kỳ 52 -Tình Thương Rơi Rớt 
Tham Thiền Kỳ 53 -Tôi và Ta Tham Thiền Kỳ 54 -Vốn Vậy
Tham Thiền Kỳ 55 -Hơn Thua Tham Thiền Kỳ 56 -Kiếp Nhân Sinh
Tham Thiền Kỳ 57 -Gỗ Tốt Trôi Sông Tham Thiền Kỳ 58 -Gỗ Mục Trôi Sông
Tham Thiền Kỳ 59 -Mộng Đẹp Không Thành Tham Thiền Kỳ 60 -Nhơn Tình
Tham Thiền Kỳ 61 -Ngấm Sao Khuya Tham Thiền Kỳ 62 -Sắc Duyên Tâm Hợp
Tham Thiền Kỳ 63 - Học Tham Thiền Tham Thiền Kỳ 64 - Học Tham Thiền (tt)
Tham Thiền Kỳ 65 - Học Tham Thiền (tt) Tham Thiền Kỳ 66 - Học Tham Thiền (tt)
Tham Thiền Kỳ 67 - Tứ Đế - Khổ Khổ Tham Thiền Kỳ 68 - Tứ Đế - Hành Khổ
Tham Thiền Kỳ 69 - Tứ Đế - Hoại Khổ Sanh Khổ Tham Thiền Kỳ 70 - Tứ Đế - Sanh Khổ Lão Khổ
Tham Thiền Kỳ 71 - Tứ Đế - Bệnh Khổ Tham Thiền Kỳ 72 - Tứ Đế - Tử Khổ
Tham Thiền Kỳ 73 - Tứ Đế - Ái Biệt Ly Khổ Tham Thiền Kỳ 74 - Tứ Đế - Cầu Bất Đắc Khổ
Tham Thiền Kỳ 75 - Tứ Đế - Oán Táng Hội + Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ Tham Thiền Kỳ 76 - Tứ Đế - Tập Đế + Tam Tế
Tham Thiền Kỳ 77 - Tứ Đế- Tam Tế + Lục Thô Tham Thiền Kỳ 78 - Tứ Đế-Tập Đế-Kiến Tư Hoăc
Tham Thiền Kỳ 79 - Tứ Đế-Tập Đế-Trần Sa  Hoăc Tham Thiền Kỳ 80 - Tứ  Đế-Diệt Đế
Tham Thiền Kỳ 81 -Tứ Đế- Diệt Đế-Niết Bàn Tham Thiền Kỳ 82 -Tứ Đế- Diệt Đế-Giải Thoát-Tịnh Độ
Tham Thiền Kỳ 83 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Niệm Xứ Tham Thiền Kỳ 84 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Niệm Xứ
Tham Thiền Kỳ 85 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Niệm Xứ Tham Thiền Kỳ 86 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Chánh Cần
Tham Thiền Kỳ 87 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Ý Túc Tham Thiền Kỳ 88 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Ý Túc
Tham Thiền Kỳ 89 -Tứ Đế- Đạo Đế-Ngũ Căn Tham Thiền Kỳ 90 -Tứ Đế- Đạo Đế-Ngũ Lục
Tham Thiền Kỳ 91-Tứ Đế- Đạo Đế-Thất Bồ Đề Phần Tham Thiền Kỳ 92 -Tứ Đế- Đạo Đế-Bát Chánh Đạo
Tham Thiền Kỳ 93 -Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Kiến Tham Thiền Kỳ 94 -Tứ Đế- Đạo Đế-ChánhKiến-ChánhTuDuy
Tham Thiền Kỳ 95 -Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Tu Duy Tham Thiền Kỳ 96 -Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Ngữ 
Tham Thiền Kỳ 97-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Nghiệp   Tham Thiền Kỳ 98-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Mệnh 
Tham Thiền Kỳ 99-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Tin Tấn Tham Thiền Kỳ 100-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Niệm
Tham Thiền Kỳ 101-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Định Tham Thiền Kỳ 102-Tứ Đế-Tổng Luận
Tham Thiền Kỳ 103-Luận Về Kỳ Siêu Độ Vong Tham Thiền Kỳ 104-Luận Về Kỳ Trì Tụng
Tham Thiền Kỳ 105-Luận Về Lễ Lạy Tham Thiền Kỳ 106-Luận Về Chúng Đắc
Tham Thiền Kỳ 107-Luận Về Chúng Đắc tt Tham Thiền Kỳ 108-Luận Về Tà Kiến
Tham Thiền Kỳ 109-Luận Về Đừng Mê Sĩ Khác Tham Thiền Kỳ 110-Luận Về Sùng Thượng Đa Thần
Tham Thiền Kỳ 111-Luận Về Thiền Na Tham Thiền Kỳ 112-Luận Về Tu Tịnh Và Tu Thiền
Tham Thiền Kỳ 113-Luận Về Ngẩu Tượng Lộ Thiên Tham Thiền Kỳ 114-Luận Về Cung Cách Khâm Liệm Phật Tại Tha La Sông Thọ
Tham Thiền Kỳ 115-Luận Về Lộng Lảy Choáng Ngộp Hoành Tráng Tham Thiền Kỳ 116-Lạ
Tham Thiền Kỳ 117-Xá Lợi Tham Thiền Kỳ 118-Mục Kiền Liên Nhớ Mẹ
Tham Thiền Kỳ 119-Vô Sắc Giới Tham Thiền Kỳ 120-Thanh Minh
Tham Thiền Kỳ 121-Tứ Tất Đàn Tham Thiền Kỳ 122-Chơi
Tham Thiền Kỳ 123-Tám Chữ Chi Tham Thiền Kỳ 124-Tự Nhủ
Tham Thiền Kỳ 125-Thất Niệm  Tham Thiền Kỳ 126-Mười Nghi 
Tham Thiền Kỳ 127-Du Xuân Tham Thiền Kỳ 128-Chùa Linh Xuất Hiện
Tham Thiền Kỳ 129-Doan Ngọ Canh Dần Tham Thiền Kỳ 130-Nghề 
Tham Thiền Kỳ 131-Vớt Vong Tham Thiền Kỳ 132-Rước Vong Kỳ Siêu 
Tham Thiền Kỳ 133-Uống Trà Tham Thiền Kỳ 134-Đại Chuông Bửu Sơn Tự
 Tham Thiền Kỳ 135-Sinh Nhật Tham Thiền Kỳ 136-Nếu Được Ước 
Tham Thiền Kỳ 137-Mong Manh Như Một Cánh Hoa Tham Thiền Kỳ 138-Thế Cuộc Vui Buồn
Tham Thiền Kỳ 139-Nhìn Qua Tuê Nhãn Tham Thiền Kỳ 140-PhậtGiáoThếKỷ21-PhậtNgọc
Tham Thiền Kỳ 141-Tránh Phận Sao Nghèo Tham Thiền Kỳ 142-Đầu Nguồn Chân Lý
Tham Thiền Kỳ 143-TậnĐỉnhĐồiChuông-VãngSanhCựcLạc Tham Thiền Kỳ 144-Hồng Chung-Tiếng Chuông Chùa
 Tham Thiền Kỳ 145-Hồng Chung-Tiếng Chuông Chùa Tham Thiền Kỳ 146-Tam Giới Chỉ Là Như Lai Phương Tiện Nói
Tham Thiền Kỳ 147-Tam Tánh Chỉ Là Phương Tiện Nói Tham Thiền Kỳ 148-Dưới Bóng Trăng
Tham Thiền Kỳ 149-Kiến Tư Hoặc Tham Thiền Kỳ 150-Thân Phận Bèo Mây
Tham Thiền Kỳ 151-Lỡ Lệch Lối Đi Tham Thiền Kỳ 152-Kiếp Nhân Sinh 
Tham Thiền Kỳ 153-Thu Đến Tham Thiền Kỳ 154-Phi Tuớng
Tham Thiền Kỳ 155-Nhất Niệm Vô Minh Tham Thiền Kỳ 156-Giủ Pháp Trần
Tham Thiền Kỳ 157-Phật Ngọc Tham Thiền Kỳ 158-Phút Vẩn Vơ
Tham Thiền Kỳ 159-Khôn Dại Dở Hay Tham Thiền Kỳ 160-Chợt Tỉnh
Tham Thiền Kỳ 161-Thiền Hành Niệm Khởi Tham Thiền Kỳ 162-Được
Tham Thiền Kỳ 163-Chịu Đựng Tham Thiền Kỳ 164-Cửa Tâm Quên Cài
Tham Thiền Kỳ 165-Thực Hư Tham Thiền Kỳ 166-Nhìn Sâu Tâm Tánh
Tham Thiền Kỳ 167-Tha Tâm Trí Pháp Môn Tham Thiền Kỳ 168-Mặt Thật Cuộc Đời
Tham Thiền Kỳ 169-Số Phận Tham Thiền Kỳ 170-Một Thoáng Chủ Quan
Tham Thiền Kỳ 171-Tự Trào - Hồi Quang Phản Tỉnh Tham Thiền Kỳ 172-Đời
Tham Thiền Kỳ 173-Đừng Đáng Lẽ Tham Thiền Kỳ 174-Tập 6 Tựa+Viễn Ly
Tham Thiền Kỳ 175-Tập 6 Vô Sắc Giới Tham Thiền Kỳ 176-Vô Sắc Giới
Tham Thiền Kỳ 177-Đừng Đáng Lẽ Tham Thiền Kỳ 178-Cái Quê Của Phật
Tham Thiền Kỳ 179-Đừng Chơi Nghỉa Địa Tham Thiền Kỳ 180-Ba Hèo Lừa Gạt
Tham Thiền Kỳ 181-Tu Hành Tham Thiền Kỳ 182-Mộng Thực
Tham Thiền Kỳ 183-Cá Tham Thiền Kỳ 184-Rồi Củng Vậy
Tham Thiền Kỳ 185-Trong Khói Hoàng Hôn Tham Thiền Kỳ 186-Mở Rộng Lòng
Tham Thiền Kỳ 187-Thể Chơn Như  Tham Thiền Kỳ 188-Tiếng Chuông Chiều 
Tham Thiền Kỳ 189-Thú Vui Thiền Giả Tham Thiền Kỳ 190-Cụ Rùa Và Tôi 
Tham Thiền Kỳ 191-Địa Chấn Cường Ba   Tham Thiền Kỳ 192-Thiên Đường  Địa Nguc
Tham Thiền Kỳ 193-Xây Cất Tham Thiền Kỳ 194-Pháp Trần
Tham Thiền Kỳ 195-Chánh Tri Kiến Tham Thiền Kỳ 196-Tết Đoan Ngọ 
Tham Thiền Kỳ 197-Tà Dương Bối Cảnh Tham Thiền Kỳ 198-Trực Diện Cái Ta
Tham Thiền Kỳ 199-Bòn Vàng Trong Cát Tham Thiền Kỳ 200-Mổ Mắt
Tham Thiền Kỳ 201-Ích Kỷ Cần Phải Học Tham Thiền Kỳ 202-Hư Không Tạng Bồ Tát
Tham Thiền Kỳ 203-Tiếng Hát Giửa Trung Dương (TếtQúiTỵ) Tham Thiền Kỳ 204-Tà Huy Tự Cảm
Tham Thiền Kỳ 205-Tà Hiếu Tử Tham Thiền Kỳ 206-Trường Học Không Tên
Tham Thiền Kỳ 207-Uống Trà Tham Thiền Kỳ 208-Dự Đoán
Tham Thiền Kỳ 209-Gà Gáy Trưa Tham Thiền Kỳ 210-Bước Nhàn Du
Tham Thiền Kỳ 211-Ngẩu Hứng
 

  Trở về www.lieulieuduong.org              Trở về Trang Thư Mục