NGÀI HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ THÔNG

     Cảm ơn Hòa Thượng vị Minh Sư cao cả,                     Thay Thế Tôn giáo độ chúng con.                                                      Dạy con biết lối tu hành,                          Xiển dương CHÁNH PHÁP,                                           phúc lành thế gian.                                            ***NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý vị muốn xem hình ảnh lớn, xin nhấn chuột vào hình nhỏ (Please click a picture to see a larger view.)
H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông  H.T Thích Từ Thông  H.T Thích Từ Thông 
H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông

Sương Mù Tây Nguyên

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông Rừng Thông

H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông

Trăng Khuya

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông

Đức Phật Thích Ca

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông Trăng Khuya

H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông Viên Thức Thiền Sư

Viên Thức TS + H.T  Từ Thông

Viên Thức TS + H.T  Từ Thông Viên Thức Thiền Sư Thiệp Tết 2010

Thiệp Tết 2010

Thiệp Tết 2010 Thiệp Tết 2010 Thiệp Tết 2011

Thiệp Tết 2011

1

Last updated: December-04-2010

Since April 06, 2008-2011 © www.lieulieuduong.org