LIÊN LẠC: HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ THÔNG
CONTACT: THE MOST VENERABLE THÍCH TỪ THÔNG

 


 

 

 

 


 

 

  

 

Địa chỉ thầy ( Master's address):

LIỄU LIỄU ĐƯỜNG ,

ĐỒI TÀ DƯƠNG, THÔN LẠC SƠN, XÃ PHÚ SƠN,

HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG, VIET NAM

Điện Thoại (Telephone) :0913773791

 

Quý vị là vị thứ      Counter      đã vào thăm trang LIÊN LẠC.