THIỀN / THI CA -  MEDITATE / POESY

Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập ( Tác Giả: Như Huyễn Thiền Sư: Hòa Thượng Thích Từ Thông)
 PDF (with images)  Word doc ( with images) Băng Đọc Mp3 (Audio Mp3)
Tập Thơ 1 (pdf) Tập Thơ 1 (doc)

 

Tập Thơ 2 (pdf) Tập Thơ 2 (doc)

 

Tập Thơ 3 (pdf) Tập Thơ 3 (doc)  
Tập Thơ 4 (pdf)  Tập Thơ 4 (doc)  
Như Huyễn Thiền Sư Thi Ca Trọn Bộ (pdf) Như Huyễn Thiền Sư Thi Ca Trọn Bộ (doc) Tuệ Quang đọc sách :
1,  2 3 4,  5, 6 , 7  , 8 , 9 , 10 , 11
Ngón Tay Chỉ Trăng ( Tác Giả: Như Huyễn Thiền Sư: Hòa Thượng Thích Từ Thông)
Word doc ( with images)  PDF (with images) Băng Đọc Mp3 (Audio Mp3)
Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (pdf)  Ngón Tay Chỉ Trăng 1(doc) Tuệ Quang đọc sách :
1,  2 3 4,  5, 6 , 7 
Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (pdf) Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (doc)   
Ngón Tay Chỉ Trăng 2(pdf) Ngón Tay Chỉ Trăng 2(doc)  
Ngón Tay Chỉ Trăng 3(pdf)  Ngón Tay Chỉ Trăng 3(doc)   
Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 4 (pdf) Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 4 (doc  
 Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 5 (pdf)   Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 5 (doc)  
 Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 6 (pdf)   Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 6 (doc)  
 Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 7 (pdf)   Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 7 (doc)  
 Chiếc Lá (pdf)  Chiếc Lá (doc) Hinh bia Tuệ Quang đọc sách :  1,  2 3 4,  5

*
Click Here
để download Acrobat Reader AdbeRdr812_en_US.exe. Đây là program dùng để mở Files PDF.

* Click Here để download VPS 4.3 .   Đây là program dùng để mở đánh tiếng Việt.

  Trở về www.lieulieuduong.org    Trở về Trang Thư Mục

 
Quý vị là vị thứ      Counter      đã vào thăm trang Thi Ca.