PHÁP ÂM BĂNG GIẢNG VCD / VIDEO

 
 PHÁP ÂM BĂNG GIẢNG VCD / VIDEO DHARMA TALKS VCD / VIDEO

Tên Băng Giảng

Video Download

Bát Đại Nhân Giác

[ 1 ] : [ 2 ] : [ 3 ] : [ 7 ] : [ 8 ] : [ 9 ]
Ðại Bát Niết Bàn [ 265-1 ] : [ 265-2 ] : [ 265-3 ] : [ 265-4 ] : [ 265-5 ] :  [ 265-6 ] : [ 266-1 ] : [ 266-2 ] : [ 266-3 ] : [ 266-4 ]:   [ 266-5 ] : [ 266-6 ] : [ 266-7 ] : [ 266-8 ] : [ 266-9 ] :    [ 267-1 ] : [ 267-2 ] : [ 267-3 ] : [ 267-4 ] : [ 267-5 ] :   [ 267-6 ] : [ 267-7 ] : [ 267-8 ] : [ 267-9 ] : [ 268-1 ] :  [ 268-2 ] : [ 269-1 ] : [ 269-2 ] : [ 269-3 ] : [ 269-4 :  [269-I] : [269-II] : [269-III] : [269-IV] : [269-V] : [269-VI]
Ðối Tượng Tiểu Thừa Thiền ( Ngũ
Uẩn Vô Ngã) Trường Hạ 2006
 
Họp Mặt Cuối Năm Kỷ Sửu 2009  Kỳ 01 , Kỳ 02 , Kỳ 03 
Kinh Kim Cang  (04/13/2009) Kỳ 1  ;  Kỳ 2  ;  Kỳ 3  ;  Kỳ 4  ;  Kỳ 5  ;  Kỳ 6  ;  Kỳ 7
Lễ Phát Quà Trung Thu Năm 2003 [ 1 ]

Lớp Bồi Dưỡng Các Giảng Sư Trường Hạ

 [ 1 ] :  [ 2 ]

Ngón Tay Chỉ Trăng

[ 1 ] : [ 2 ]
Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam  [ 1 ]
Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập  (04/24/2009) Tập 01  ; Tập 02 ; Tập 03  ;  Tập 04
Ngũ Uẩn  
Phật Ðộ Sanh Phật Ðộ Tử  
Phật Tử Mừng Kỷ Niệm 56 Năm Xuất Gia Hành Đạo Của H.T Thích Từ Thông [ 1 ]

Sám Quy Mạng

[ 01 ] : [ 02 ] : [ 03 ] : [ 04 ] : [ 05 ] : [ 06 ] : [ 07 ] : [ 08 ] : [ 09 ] : [ 12 ] : [ 13 ] : [ 14 ] : [ 17 ] : [ 18 ] : [ 19 ] : [ 20 ] : [ 21 ] : [ 22 ]
Sinh Hoạt Thao Hối Am  
Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức Cảnh Video I ; Video II ; Video III ; Video IV ; Video V ; Video VI
Tham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học Video I ; Video II ; Video III ; Video IV ; Video V ; Video VI
Tham Thiền Kỳ 134 Đồi Chuông Bửu Sơn Video I ; Video II ; Video III ; Video IV ; Video V ; Video VI
Trường Hạ Chùa Kim Sơn  -  June 13, 2011 Video I ; Video II ; Video III ; Video VI ; Video V ; Video VI ; Video VII
Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương - June 10, 2011 Video I ; Video II ; Video III ; Video VI ; Video V ; Video VI ; Video VII
Trường Phật Học TPHCM -  June 13, 2011 Video I ; Video II ; Video III ; Video VI ; Video V ; Video VI ; Video VII
Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương - July 04, 2011 Video I ; Video II ; Video III ; Video IV ; Video V ; Video VI ; Video VII
Trường Hạ Chùa Dược Sư  -  July 05, 2011 Video I ; Video II ; Video III ; Video IV ; Video V ; Video VI

Trường Hạ Chùa Kim Sơn -  July 06, 2011

 01  ; 02  ;  03  ;  04

Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm - July 07, 2011

01 ; 02 03  ; 04  ;  05

Truờng Phật Học TPHCM -  July 10, 2011

01  ;  02  ;  03  ;  04   ;  05

Truờng Phật Học TPHCM - Sept 11, 2011

01  ;  02  ;  03  ;  04  ;  05

Lể Tốt Nghiệp Truờng Phật Học TPHCM - Sept 12, 2011

01  ;  02  ;  03  ;  04  ;  05

Truờng Phật Học TPHCM - Nov 20, 2011

01  ;  02  ;  03   ;  04
Vấn Đề Sanh Tử [ 2 ] : [ 3 ] : [ 4 ] : [ 5 ]

Ý Nghĩa Hai Thời Công Phu

[ 01 ] : [ 02 ] : [  03 ] :  [ 04 ] :  [ 05 ] :  [ 06 ] :  [ 07 ]

 
 
 
 
 Created by  Vo Nga  Since April 06, 2008 - 2021 www.lieulieuduong.org.