THỈNH KINH - MIỄN PHÍ  (trong nước USA)

Quý vị muốn thinh kinh CDs, MP3, CVD, DVD của ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông, xin quý vị hoan hỷ email cho con, con sẽ cúng dường đến quý vị.


 

  

TO REQUEST FOR THE BUDDHIST DOCTRINE  FREE DISTRIBUTION (in USA)

 

If you need to request for the Buddhist doctrines, Dharma talks audios / MP3/VCD/DVD of the most venerable Thich Tu Thong, please contact me via email.

 Email: webmaster@lieulieuduong.org 

 

Quý vị là vị thứ      Counter      đã vào thăm trang THỈNH KINH.