KINH SÁCH - BUDDHIST DOCTRINES

Kinh Sách do "Như Huyễn Thiền Sư: Hòa Thượng Thích Từ Thông" biên soạn
 PDF  Word DOC  Băng Đọc Mp3 (Audio Mp3)
Bát Đại Nhân Giác Bát Đại Nhân Giác  
Bát Nhã Ba La Mật Ða Thâm Nghĩa Ðề Cương Bát Nhã Ba La Mật Ða Thâm Nghĩa Ðề Cương

12 , 3

 Chứng Ðạo Ca Trực Chỉ Ðề Cương Chứng Ðạo Ca Trực Chỉ Ðề Cương Tâm Thảo Đọc:  1  , 2 , 3
 Duy Ma Cật Trực Chỉ Ðề Cương Duy Ma Cật Trực Chỉ Ðề Cương 123  ,  4
 Duy Thức Học Yếu Luận (Revised: 10/26/2011)      Duy Thức Học Yếu Luận (Revised: 10/26/2011) Tâm Thảo Đọc: 1  , 2
Đại Bát Niết Bàn Trực Chỉ Đề Cương New April 19,2011 Đại Bát Niết Bàn Trực Chỉ Đề Cương 1  ,  2 ,  3456 7
Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh  
Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang  
Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Ðề Cương Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Ðề Cương 1 2
Pháp Hoa Kinh Trực Chỉ Ðề Cương   Pháp Hoa Kinh Trực Chỉ Ðề Cương 12  ,  34  ,  5 6
Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Ðề Cương   Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Ðề Cương 1  ,  2 ,  3456 7
  Tứ Thập Nhị Chương Tứ Thập Nhị Chương  

*
Click Here
để download Acrobat Reader AdbeRdr812_en_US.exe. Đây là program dùng để mở Files PDF.

* Click Here để download VPS 4.3 .   Đây là program dùng để mở đánh tiếng Việt.
  Trở về www.lieulieuduong.org        Trở về Trang Thư Mục
 
Quý vị là vị thứ      Counter      đã vào thăm trang Kinh Sách.