PHÁP ÂM -  DHARMA TALK

 
 
                PHÁP ÂM BĂNG GIẢNG MP3  (AUDIO MP3) - DO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ THÔNG GIẢNG
 
A Di Đà Kinh (mp3 kinh giảng)

  1a

  1b   2a  2b   3a   3b   4a   4b   5a  5b
Bát Đại Nhân Giác (mp3 kinh giảng)

  01

  02   03   04   05   06   07      
Bát Nhã Tâm Kinh  (mp3 kinh giảng)
   1a   1b   2a   2b   3a   3b   4a   4b   5a   5b
   6a   6b                
Chánh và Tà (mp3 kinh giảng)  
   01

  02

               
Chứng Đạo Ca (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47      
Đại Bát Niết Bàn (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  101  102 103 104 105 106 107 108 109 110
  111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
  131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
  141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
  151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
  161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
  171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
  181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
  191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
  201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
  211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
  221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
  231 232 233 234 235  236 237 238 239 240
  241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
  251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
  261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
  271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
  281 282 283 284 285 286 287 288 289  
Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh (mp3 kinh giảng)
   01 02 03 04 05 06 07 08    
Duy Ma Cật Sở Thuyết (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Duy Thức Học Yếu Luận (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36        
Hợp Mặt Cuối Năm Kỷ Sửu 2009 (mp3 kinh giảng)  
  01                  
Hướng Dẫn Tu Học (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18    
Khóa 6 Trung Cấp Phật Học   (mp3 kinh giảng)
  01
Khóa Hạ - Chùa Phổ Ðà (mp3 kinh giảng)
  1  2  3 4            
Khóa Hạ - Tịnh Xá Ngọc Phương (mp3 kinh giảng)
  1  2  3 4            

Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh I  (mp3 kinh giảng)

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh II  (mp3 kinh giảng) (04/13/2009)     

   01    02    03              
Kinh Pháp Hoa (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  61 62 63 64 65 66 67 68    

Kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa Nguyên Văn  (mp3 kinh giảng)

Bát Nhã Ba La Mật Ða Thâm Nghĩa Ðề Cương  1 2 , 3
Chứng Ðạo Ca Trực Chỉ Ðề Cương  1  , 2 , 3
Đại Bát Niết Bàn Trực Chỉ Đề Cương   1  ,  2 ,  3 4 5 6 7
Duy Ma Cật Trực Chỉ Ðề Cương  1 2 3  ,  4
Duy Thức Học Yếu Luận Trực Chỉ Ðề Cương  1  , 2
Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Ðề Cương  1 2
Pháp Hoa Kinh Trực Chỉ Ðề Cương  1 2  ,  3 4  ,  5 6
Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Ðề Cương  1  ,  2 ,  3 4 5 6 7
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  81 82 83              

Lợi Ích Của Sự Trì Chú Lăng Nghiêm (mp3 kinh giảng)  

  01                  

Lớp Bồi Dưỡng Các Giảng Sư (mp3 kinh giảng)  

  01

 02

               

Lý Vô Ngã (mp3 kinh giảng)  

  01

 

               
Như Lai Viên Giác (mp3 kinh giảng)
  01  02 03 04 05 06 07 08  09 10
  11

12

13 14 15 16 17 18 19  
Ngũ Thừa Phật Giáo  (mp3 kinh giảng)
 01

02

03 04 05          
Phật Ðộ Sanh Phật Ðộ Tử  (mp3 kinh giảng)
  01

 

               
Pháp Hóa Giải Khổ Ðau   (mp3 kinh giảng)
  1a

1b

               

Phật Học Vấn Ðáp 1 (mp3 kinh giảng)

  1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b
  6a 6b 7a 7b            

Phật Học Vấn Ðáp 2 (Giải Ðáp) (mp3 kinh giảng)

  01

 02

               

Phật Học Vấn Ðáp 3 (Hội Sơn) (mp3 kinh giảng)

  01 02 03              

Phật Học Vấn Ðáp 4 (Phật Pháp Tổng Kỳ Giáo Luận) (mp3 kinh giảng)

   01

 02

               

Phật Học Vấn Ðáp - Tại Thiền Viện Quảng Đức (mp3 kinh giảng)

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39  
Quay Về Tâm Phật (mp3 kinh giảng)
01 02                
Qui Sơn Cảnh Sác (mp3 kinh giảng)
   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Tam Bảo Học (mp3 kinh giảng)
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Thập Nhị Nhân Duyên (mp3 kinh giảng)
  01                  
Tứ Diệu Đế (mp3 kinh giảng)
  01 02  03 04 05 06        
Tu Phước và Tu Tụê (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04            
Tứ Thập Nhị Chương (mp3 kinh giảng) 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Vấn Ðề Sanh Tử (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08    

Xử Lý Vấn Ðề Sanh Tử (mp3 kinh giảng)

01 02 03              

www.lieulieuduong.org